fbpx

Doprava nad 150 EUR na SK a ČR zadarmo

dní
hodín
minút
sekúnd

GRANTY

Názov projektu: Metaformi – rozvoj kreatívneho priemyslu

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H390

Miesto realizácie projektu: Horné Orešany

Výzva – kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Schéma pomoci: schéma pomoci de minimis č. DM-6/2016 (schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis/schéma pomoci)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 54 940,17 €,
z toho NFP maximálne 52 193,16 €. Výška finančnej podpory z EÚ: 46 699,14 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 7/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2021

Stručný opis projektu:
Projekt je realizovaný prostredníctvom Prioritnej osi č. 3 mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá prispieva k tematickému cieľu č. 8 Podpora udržateľnej zamestnanosti a mobility pracovných síl a špecifický cieľ č. 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talent a netechnologických inovácií.

Hlavným cieľom projektu je preto Rozvoj kreatívnej tvorby a tvorba pracovných miest. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných aktivít:

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
2. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest
3. Podpora marketingových aktivít.

Podnikanie je zamerané na navrhovanie a výrobu šperkov z mramoru. Cieľom projektu je
rozvoj podnikania prostredníctvom obstarania nevyhnutného majetku, zrealizovania dvoch
nových kolekcií šperkov a marketingová kampaň na zvýšenie predaja.

Projekt napĺňa merateľné ukazovatele:

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1 FTE
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1 podnik

Poskytovatel:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

TOP
Obľúbené

KOŠÍK 0

RECENTLY VIEWED 0